Hvor

Vejle Center Hotel

Hvornår

29. marts 2022

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 3.400 kr. + moms. Ikke-medlem: 3.700 kr. + moms.

Antal pladser

30

Beskrivelse

Kommuner gennemfører i disse år en lang række forskelligartede klimatilpasnings- og -sikringsprojekter i både byer og i det åbne land. Der kan være tale om større anlægsprojekter som f.eks. skybrudstunnelprojekter i større byer, indgåelse af aftaler om periodevis oversvømmelse eller udtagning af lavbundsjorder i det åbne land, eller mindre, lokale klimaprojekter, der kræver etablering af f.eks. diger, sluser, pumper eller andre mindre anlæg. Uanset klimaprojekternes kompleksitet, omfang og karakter, kræves der oftest aftaler og erhvervelse af arealer og rettigheder til etablering, sikring og drift/vedligeholdelse af klimasikringsanlæggene.

 

Formålet med kurset er at give deltagerne et konkret kendskab til de regler, der gælder for gennemførelse af klimatilpasningsprojekter med særlig fokus på finansiering og gennemførelse af de fysiske anlæg i marken, samt praktiske råd og opmærksomhedspunkter omkring forhandlinger og indgåelse af lodsejeraftaler om sikring af arealer og rettigheder til anlæggene.

 

Der er tale om et retligt område der reguleres af en lang række sektorlove, hvor det både er vigtigt at kende til de lovgivningsmæssige rammer og den nyeste praksis. Samtidig er det vigtigt at have en praktisk forståelse for, hvilke udfordringer der kan opstå.

 

Vi ser f.eks. nærmere på reglerne om bidragsfordeling til klimasikringsprojekter, herunder på mulighederne for at forsyningsselskaber kan medfinansiere og udføre kommunale klimaprojekter. Desuden gennemgås f.eks. på i hvilken udstrækning det erstatningsretlige princip om ”fradrag for fordele” kan anvendes ifm. klimasikringsprojekter. Både valg af modeller for finansiering og bidragsfordeling samt anvendelse af fradrag for fordele giver ofte anledning til klagesager og vanskelige lodsejerforhandlinger.

 

Kurset er målrettet landinspektører og medarbejdere fra kommuner og forsyningsselskaber, der arbejder med gennemførelse af klimasikringsprojekter og -anlæg, herunder med lodsejerforhandlinger.

 

Gennemgangen vil være praktisk orientering med fokus på cases og aktiv deltagelse fra kursusdeltagerne. Der vil således være mulighed for at få sparring og drøfte eksempler fra deltagernes aktuelle klimaprojekter.

 

På kurset vil følgende områder blive belyst og deres betydning i forhold til gennemførelse af klimasikringsprojekter:

  • Vandsektorloven og mulighederne for medfinansiering fra forsynings- og energiselskaber m.fl.
  • Bidragsfordelingsmodeller – offentlige og private ejendomme.
  • Ramme- og sektorlovgivningens regler af betydning for gennemførelse af klimasikringsprojekter (planloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven m.fl.).
  • Frivillige aftaler eller ekspropriation – fordele og ulemper.
  • Samlet proces for frivillige aftaler om eller ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder til klimasikringsprojekter og -anlæg – fra indledende lodsejermøder til afsluttende tinglysning af ændret adkomst eller servitutter efter at anlæggene er udført i marken.

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholderne og dialog med deltagere – evt. ved drøftelse af konkrete cases fra deltagerne. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste viden og erfaringer der foreligger på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

 

Kursuslærere

  • Advokat Jacob Brandt, CODEX Advokater
  • Landinspektør Mads Sanddal Jeppesen og erhvervsjurist Lærke Assenbjerg, COWI A/S
  • Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, MØLBAK Landinspektører A/S

Kursusleder

  • Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, MØLBAK Landinspektører A/S

Kursusdeltagere
Kurset henvender sig til landinspektører og medarbejdere, sagsbehandlere, planlæggere m.m. hos kommuner og forsyningsvirksomheder, der beskæftiger sig med gennemførelse af klimaprojekter.

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeld

Tilmeldingsfrist

28. februar 2022

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 28. februar 2022

betales 25 %

Ved afmelding efter 15. marts 2022

betales 100 %