Fremtiden kræver multifunktionelle projekter

Hvordan sikrer vi rent drikkevand? Hvordan sikrer vi fremtidens natur? Og hvordan kan Danmarks areal dække alle behov? En løsning er multifunktionelle projekter

Med multifunktionelle projekter kan vi indrette Danmark, så vi får produktion, landbrug og skovbrug, hvor det giver mening og ikke skader drikkevand eller natur. Herigennem kan vi beskytte sårbare områder og sikre fremtidens biodiversitet, så plante- og dyreliv får de bedste forudsætninger for at udvikle sig i ro og fred.

Med multifunktionelle projekter får vi kort sagt plads til det hele!

Vi får plads til natur, biodiversitet og rent drikkevand. Vi får plads til et effektivt og bæredygtigt land- og skovbrug. Og vi får plads til, at alle danskere kan nyde godt af naturens goder.

Jordfordeling – hvad er det?

Hvis vi skal gentænke anvendelsen af Danmarks areal, kræver det innovative løsninger. Nøgleordet hedder jordfordeling. Det handler kort fortalt om, at når landbrugsjord skal udtages af driften, bliver det nødvendigt med erstatningsjord til landmændene. Til faciliteringen af denne tidskrævende proces ligger landinspektørerne inde med vigtig viden.

Rent grundvand

Multifunktionel jordfordeling handler om rent drikkevand. Grundvand er en af Danmarks dyrebareste ressourcer. Men grundvandet er under pres fra en tiltagende forurening med nedsivning af pesticider fra landbruget. Problemet opstår især, hvor jordbundsforhold tillader en meget hurtig nedsivning af pesticider i grundvandet.

Biodiversitet og natur

Multifunktionel jordfordeling skal sikre biodiversiteten. Danmarks dyreliv og mangfoldigheden i vores flora og fauna er mange steder udfordret. Insekter, fugle og øvrigt dyreliv er på tilbagetog. Vi skal derfor sikre optimale betingelser for vores natur og sikre biodiversiteten. Det indebærer, at vi skal have flere urørte skove, flere traditionelle overdrevslandskaber, og at vi skal værne om vores åer og vandløb.

Fremtidens bæredygtige landskab

Multifunktionel jordfordeling kræver nytænkning. Der er tale om et paradigmeskifte, som kræver deltagelse af mange forskellige aktører i både offentligt og privat regi. De danske landinspektører ser sig som en naturlig og kompetent del af denne komplekse proces, hvor landbrugsarealer enten omlægges til økologisk drift eller bliver taget ud af drift til gavn for rent grundvand og biodiversitet.

Bæredygtige landskaber er alles ansvar

Multifunktionel jordfordeling koster penge. Staten, regionerne og kommunerne kan ikke betale alene. Alle sektorer i vores samfund skal tage et ansvar. Fonde og foreninger vil kunne spille en aktiv rolle i processen. Men selve fordelingsopgaven bør efter vores opfattelse varetages af en neutral facilitator uden egeninteresse.

Globalt udsyn
– lokal forankring og borgerinddragelse

Multifunktionel jordfordeling er lokal politik med globalt udsyn. Løsningerne på globale og nationale udfordringer er forankrede i lokalsamfundene. En jordfordeling kræver ikke alene et samarbejde på institutionelt niveau, men også aktiv borgerinddragelse i lokalsamfundet.

Forenklede processer ved mindre opgaver

Multifunktionel jordfordeling kræver nye modeller for effektiv styring. En landinspektør vil kunne håndtere processerne omkring mindre jordfordelinger for at undgå unødigt bureaukrati og flaskehalse.