Hvor

Vejle Center Hotel

Hvornår

5. og 6. december 2022

Pris

Medlem af DdL (eller IDA): 7.300 kr. + moms. Ikke-medlem: 7.800 kr. + moms.

Antal pladser

30

Det er kursets primære formål, at give dig et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.
 
Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder dig på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner. Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Planklagenævnet eller domstolene, og der viser sig ofte problemer med at fortolke lokalplanerne i virkeliggørelsesfasen. Samtidig kan lokalplaner i visse tilfælde medføre erstatningssager, selv om planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering.
 
Du vil bl.a. blive givet et overblik om følgende emner:
 
1. Lokalplaners indhold
 • lokalplanens rækkevidde og mindstekravene
 • krav til formulering af bestemmelserne
 • krav om entydighed og præcision
 • forholdsnormer og kompetencenormer
 • bestemmelser for vanskelige emner
 • krav til kortbilagene
 • typiske fejl og mangler
2. Lokalplanpligt og -ret
 • lokalplankompetence, hjemmel og habilitetsregler
 • planlægningsmæssig begrundelse og lovligt formål
 • lokalplanpligt - hvornår, hvornår ikke?
 • hvad betyder kravet om nærmere regler i lokalplaner?
3. Retsvirkninger
 • hvilke retsvirkninger skal med i lokalplanen?
 • eksisterende lovlig anvendelse og kontinuitetsbrud
 • servitutbortfald
4. Forbud efter § 14
 • hvad kan forhindres?
 • hvornår, hvordan og under hvilke forudsætninger kan forbuddet nedlægges?
 • hvilke virkninger har forbuddet?
5. Dispensation
 • dispensation eller ny lokalplan
 • grænser for dispensation
6. Lokalplaner og anden lovgivning
 • lokalplaner og miljøbeskyttelse
 • lokalplaner og byggeloven og bygningsreglementet
 • lokalplaner og private og offentlige veje
 • lokalplaner og naturbeskyttelse
 • lokalplaner og museumsloven
7. Ekspropriation og overtagelse
 • rækkevidde af ekspropriationsmuligheden
 • ekspropriation af rådighedsservitutter
 • overtagelsespligten
 • lokalplaner med ekspropriationslignende indgreb
8. Erstatningsansvar
 • grænserne for den erstatningsfrie regulering
 • ejendomsretten og det naboretlige grundlag
 • erstatning ved ophævelse af tilstandsservitutter
 • konsekvenser af fejl og ugyldige afgørelser
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne og gruppeopgaver. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis. 
 
Der fremlægges en række eksempler på, hvordan problematiske emner kan reguleres hensigtsmæssigt. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og i plenum. 
 
Afgørelser, oplæg, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende digital kursusmappe ved kursets start.
 
Kursuslærer
 • Esben Obeling, Cowi
 • Susanne Spangsberg, Naturstyrelsen
 • Henrik Søe Lysgaard, Cowi
 • Peter Mortensen, København Universitet.
Kursusleder
 • Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune
Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til planlæggere, byggesagsbehandlere mv. i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner. 

Kursusafgift

7.300 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
7.800 kr. + moms for øvrige deltagere

Kurset er et 2 dages internat kursus. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning i enkeltværelse, kursusmateriale og forplejning.

Tilmeld dig

Tilmeld dig arrangementet på nedenstående link.

Tilmeld

Tilmeldingsfrist

1. december, kl. 12.00

Afmeldingsfrist

Ved afmelding efter 7. november 2022

betales 25 %

Ved afmelding efter 21. november 2022

betales 100 %