Generalforsamling
juni 2022

  • Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 10.15 – 12.30 (ca.)

  • På Hotel Nyborg Strand i forbindelse med Fagligt Møde 2022

Dagsorden

Generalforsamlingen gennemføres efter gældende lovs § 11 suppleret med pkt. 4: Revision af foreningens lov og vedtægter.

1) Valg af dirigent og 2 sekretærer
2) Beretning om foreningens virksomhed
3) Forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
4) Revision af foreningens lov og vedtægter
5) Valg af formand
6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 1 politisk revisor og 1 revisorsuppleant
8) Fastlæggelse af kontingenter til foreningen og ALF-Fonden
9) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
10) Eventuelt

Bemærkninger
Pkt. 2) Beretningen skal ikke godkendes af generalforsamlingen, men blot tages ad notam. Den skriftlige beretning er udsendt til medlemmerne sammen med nr. 2/2022 af “Landinspektøren”. Beretningen er tilgængelig i [epaper]

Pkt. 3) En generalforsamlingsgodkendelse af årsregnskab 2021. Årsregnskabet er tilgængelig i [epaper].
Årsregnskab 2020 er undtagelsesvist alene godkendt af bestyrelsen. 

Pkt. 4) Bestyrelsen fremlægger forslag til revision af foreningens lov og Vedtægten for ALF-Fonden. Forslagene kan ses her: [epaper/landinspektørforeningen]

Pkt. 5-7) Efter pkt. 4 gennemføres generalforsamlingen efter reglerne i den nye lov med valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, politisk revisor og revisorsuppleant.

Formand Torben Juulsager/Geopartner genopstiller som formand. Nuværende bestyrelsesmedlemmer Vibeke Brandhof/Middelfart Kommune og Jens Henrik Sørensen/De Facto Landinspektører genopstiller til bestyrelsen. Som nye kandidater opstiller Helle Ejsing/Vejdirektoratet og Thomas Hammer/CK-Landinspektører.

Foreningens politiske revisor Lars Birk/Aakjaer Landinspektører ønsker at træde tilbage. Bestyrelsen indstiller den hidtidige revisorsuppleant Tanja Skovsgaard, som ny politisk revisor. Bestyrelsen indstiller samtidig Casper Aagaard Madsen/LE34, som revisorsuppleant.

Pkt. 8) Fastlæggelse af kontingenter til foreningen og Konfliktfonden.

Pkt. 9) Behandling af indkomne forslag.
På generalforsamlingen behandles ethvert forslag, som et medlem fremsætter for bestyrelsen senest søndag den 1. maj 2022.
Forslag sendes til sekretariatet på ddl@ddl.org

Fra foreningens gældende lov § 11:
Stk. 6. Indkaldelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger foretages med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne og via foreningens hjemmeside med dagsorden og eventuelle forslag.
Stk. 7. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest ugedagen før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og/eller via anden elektronisk form.

Kim Ingemann
Sekretariatschef