Foreningens udvalg

Foreningen har nedsat en række udvalg til at løse forskellige opgaver i foreningen.

Forhandlingsudvalget varetager opgaver vedrørende de ansatte medlemmers løn- og ansættelsesforhold, se fx Forhandlingsudvalgets funktionsbeskrivelse.

Responsumudvalget er foreningens udvalg vedrørende kvalitet og god landinspektørskik ved de praktiserende landinspektørers løsning af opgaver for kunderne. Udvalget retter sig i vid udstrækning mod firmaernes kunder. Se udvalgets kommissorium.

Efteruddannelsesudvalget løser opgaver med udvikling og afvikling af faglige efteruddannelseskurser for medlemmer og andre interesserede, samt de særlige uddannelseskurser, der retter sig mod medlemmer ansat i landinspektørfirmaerne.

Fagligt Møde Udvalg planlægger det faglige indhold i foreningens årlige Fagligt Møde for foreningens medlemmer.

Herunder er udvalgenes opgaver og bemanding kort beskrevet.

Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget har til opgave at varetage løn- og ansættelsesforholdene for foreningens ansatte medlemmer, bl.a. gennem indgåelse af overenskomster, herunder TR-området.

Som ansvarlig for overenskomstforhandlinger er Forhandlingsudvalget også besluttende om evt. arbejdskonflikter og dermed for udbetaling af evt. konfliktunderstøttelse. Udvalget har derfor ansvaret for foreningens konfliktfond og har nedsat et OK-udvalg til at stå for forhandlingerne.

Forhandlingsudvalgets medlemmer er valgt af foreningens ansatte medlemmer på et medlemsmøde, som afholdes i forbindelse med Fagligt Møde. Sammensætningen skifter, så der hvert år er to medlemmer på valg. Forhandlingsudvalgets opgaver er fastlagt i foreningens lov.

Udvalgets medlemmer er:
 • Jesper Lundstrøm

  Formand

 • Andreas Kirkby
 • Casper Aagaard Madsen
 • Stinne Katrine Larsen

Responsumudvalget

Udvalget er nedsat af foreningens bestyrelse til:

 • at behandle kunders klager over kvaliteten af arbejde udført af praktiserende landinspektører, herunder om opgaveudførelsen er udtryk for ‘god landinspektørskik’,
 • at udtale sig til bestyrelsen i mellemkollegiale sager,
 • at udarbejde responsa og i øvrigt udtale sig til bestyrelsen i sager af landinspektørfaglig karakter, som er rejst af udvalget selv, et medlem, en kunde eller bestyrelsen.

Udvalgets struktur er løst sammensat.
Det fungerer uden egentlig formand, men med stærk sekretærbetjening.

Udvalgets medlemmer er:
 • Finn Kjær Christensen
 • Mette Bach Glitzky
 • Annette Bøgh
 • Robert Jacobsen
 • Ejnar Sønderby
 • Rasmus Berentzen
 • Casper Sørensen
 • Kasper Thaarup Hansen
 • Jes Juhl Jørgensen
 • Sune Iversen
 • Erik Jeppesen

Efteruddannelsesudvalget

Efteruddannelsesudvalget planlægger og gennemfører faglige efteruddannelseskurser, der retter sig mod foreningens medlemmer og andre interesserede, herunder de særlige uddannelseskurser for yngre landinspektører ansat i landinspektørfirmaerne.

Udvalgets medlemmer er:
 • Michael Hammer

  Formand

 • Bent Hulegaard Jensen
 • Anders Heebøl
 • Pia Åbo Østergaard
 • Lars Birk Jensen

Fagligt Møde Udvalg

Udvalget har til opgave på bestyrelsens vegne at planlægge de faglige elementer i foreningens årlige ‘Fagligt Møde’, herunder at detailplanlægge mødets forløb efter bestyrelsens beslutning, samt medvirke til mødets praktiske afvikling i samarbejde med sekretariatet.

Udvalgets medlemmer er:
 • Søren Holst

  Formand

 • Torben Juulsager
 • Else-Marie Ulvsgaard
 • Helle Witt
 • Louise Holm Kristoffersen
 • Søren Ellegaard